§ 1. PRAWO KORZYSTANIA

 1. Ze zbiorów mogą korzystać osoby, które ukończyły 15 lat posiadające stałe zameldowanie.
 2. Korzystanie z Wypożyczalni jest bezpłatne.
 3. Zapisu dokonuje się na podstawie dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej, studenckiej.
 4. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.
 5. Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekarza o zmianie miejsca zamieszkania, pracy lub szkoły.
 6. W czasie gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna nie można korzystać z Wypożyczalni.
 7. Przy dokonaniu zapisu czytelnik ma obowiązek:
  1. Zapoznania się z regulaminem Wypożyczalni
  2. Wypełnienia i podpisania zobowiązania (dane osobowe czytelnika zawarte w zobowiązaniu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. z 29.08.1997 r. Nr 133 poz. 883) będą wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych i odzyskania wypożyczonych czytelnikowi materiałów bibliotecznych).

§ 2. WYPOŻYCZANIE

 

 1. Czytelnik może wypożyczać jednorazowo 4 woluminy.
 2. Książki wypożyczane są na okres 30 dni.
 3. Wypożyczalnia może przedłużyć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania za strony innych czytelników.
 4. Wypożyczalnia może żądać zwrotu książki przed terminem ustalonym w ust 2 i 3, jeżeli stanowi ono szczególnie poszukiwaną pozycję.
 5. W przypadku braku książki czytelnik może otrzymać informację, która z najbliższych bibliotek posiada ją w swoich zbiorach.
 6. Z księgozbioru podręcznego można korzystać tylko na miejscu.
 7. Dzieci do lat 15 mogą wypożyczać ksiązki dla czytelników dorosłych tylko za zgodą rodziców, opiekunów.
 8. Książki wybrane przez czytelnika winne być zarejestrowane u dyżurnego bibliotekarza i jemu zwrócone.
 9. Czytelnik ma prawo do informacji o książkach w doborze literatury, korzystania z katalogów i zbiorów.
 10. Wypożyczalnia stosuje wolny dostęp do półek.

§ 3. POSZANOWANIE I ZABEZPIECZENIE KSIĄŻEK

 1. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania książek, Zauważone uszkodzenia winne być zgłoszone bibliotekarzowi.
 2. Za zagubione, zniszczone książki odpowiada czytelnik. Wysokość odszkodowania ustala pracownik Wypożyczalni, odpowiednio do wartości książki, a w przypadku szczególnie cennych wydawnictw - wg ceny antykwarycznej.

§ 4. PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK

 1. Za przetrzymywanie książek ponad termin w § 2, ust. 2 i 3 Wypożyczalnia pobiera opłaty w wysokości określonej w aktualnie obowiązującym cenniku.
 2. Jeżeli czytelnik, pomimo wysłanych upomnień odmawia zwrotu książek MBP dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.
 3. Biblioteka nie jest zobowiązana do przypominania czytelnikowi o terminie zwrotu wypożyczonych książek. Po upływie ustalonego terminu zwrotu książki kara naliczana jest automatycznie. Koszty wezwań i ponagleń pokrywa czytelnik.
 4. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w wypadkach szczególnych – na stałe pozbawiony korzystania z Wypożyczalni. Decyzję w w/w przypadku podejmuje dyżurny bibliotekarz. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Biblioteki.
InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 65672

Utworzono dnia: 23.02.2013

Dokument wprowadził:
Admin

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

23.02.2013, Administrator główny:

Edycja dokumentu Regulamin Wypożyczalni dla dorosłych

23.02.2013, Administrator główny:

Utworzenie dokumentu Regulamin wypożyczalni dla dorosłych