§ 1. ZASADY KORZYSTANIA Z CZYTELNI

 1. Z czytelni mogą korzystać wszyscy zainteresowani, którzy posiadają ważny dokument tożsamości, za wyjątkiem osób nietrzeźwych.
 2. Korzystanie z czytelni jest bezpłatne.
 3. Zgłaszający się pozostawia u dyżurnego bibliotekarza dokument tożsamości i wpisuje się do zeszytu odwiedzin.
 4. W czytelni należy zająć miejsce wskazane przez dyżurującego bibliotekarza.
 5. W czytelni obowiązuje cisza, zakaz palenia tytoniu, spożywania posiłków, korzystania z telefonów komórkowych.
 6. Informacji o zbiorach czytelni udziela dyżurujący bibliotekarz.
 7. Z przyniesionych ze sobą książek można korzystać po uprzednim zgłoszeniu ich dyżurnemu bibliotekarzowi.
 8. Czytelnik może otrzymać jednorazowo 5 tytułów. W wyjątkowych wypadkach za zgodą dyżurnego bibliotekarza może otrzymać więcej książek.
 9. Przed opuszczeniem czytelni czytelnik zwraca wykorzystane materiały i otrzymuje pozostawiony dokument.
 10. Czytelnik może zwracać się do dyżurnego bibliotekarza o informacje dotyczące książek, zestawień literatury oraz wskazówki co do sposobu pracy z książką.
 11. Istnieje możliwość powielania materiałów bibliotecznych i własnych na terenie biblioteki w punkcie ksero. Odbitki wykonywane są odpłatnie i zgodnie z ustawą z 4 lutego 1994 r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, poz. 83, z 1997 r., Nr 42, poz. 272, z 1997 r., Nr 88, poz. 554).
 12. Na kopiowanie rysunków, schematów, planów, map itp. czytelnik powinien uzyskać zgodę bibliotekarza.
 13. Ze względu na szczególne potrzeby osób uczących się wprowadza się możliwość wypożyczania wybranych książek na czas zamknięcia czytelni do jej ponownego otwarcia (tj. w dniu następnym lub w poniedziałek, ewentualnie w dzień po dniu świątecznym) z księgozbioru czytelni oznaczonych cz (n).
 14. Każdy czytelnik w ramach wypożyczeń weekendowych może wypożyczyć jednorazowo tylko 2 ksiązki, wypełniając kartę czytelnika i pozostawiając w czytelni ważny dokument tożsamości lub wpłacając kaucję, której wysokość ustala dyżurny bibliotekarz, w zależności od wartości książki (minimum 50 zł). Po książkę należy zgłosić się nie wcześniej niż 15 minut przed zamknięciem czytelni.
 15. W razie nie dotrzymania terminu zwrotu wypożyczonej książki czytelnik traci prawo do wypożyczeń weekendowych.

§ 2. POSZANOWANIE ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH

 1. Każde dostrzeżone uszkodzenie książki należy zgłosić dyżurującemu bibliotekarzowi.
 2. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek. Niedopuszczalne jest niszczenie książek, robienie w nich uwag, rysunków, ilustracji, wydzieranie stron itp. oraz posługiwaniem się książką jako podkładką do robienia notatek.
 3. Za uszkodzenie książki czytelnik płaci odszkodowanie, którego wysokość ustala dyżurny bibliotekarz w zależności od stopnia uszkodzenia. Na sumy wpłacone z tytułów uszkodzenia Biblioteka wydaje pokwitowanie.
 4. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo pozbawiony prawa korzystania z czytelni. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyżurny bibliotekarz.
 5. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołanie się do Dyrektora Biblioteki.
InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 78297

Utworzono dnia: 23.02.2013

Dokument wprowadził:
Admin

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

23.02.2013, Administrator główny:

Utworzenie dokumentu Regulamin Czytelni dla dorosłych